Utvecklingsprojekt

Eftersom vi är ett kunskapsföretag är vi angelägna om att samla in och ta fram kunskap. Vi hjälper därför gärna kommuner och andra organisationer med att undersöka och ta fram kunskap som ni i ett senare skede eller direkt kan använda för att förbättra er verksamhet. Nedan ser du exempel på några nyligen genomförda utvecklingsprojekt.

Har du egna idéer om vad du skulle vilja veta mer om så kan du gärna höra av dig till oss. Vi knyter gärna ihop fler intressenters behov av ny kunskap så att du kan få ett bättre pris och ett nätverk av intressenter för att tillämpa dessa. Vår avsikt är att bygga upp kunskap om området kommunernas samspel med företagen. Årligen kommer vi att genomföra undersökningar inom området. Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Info@hallgrenlowenbergs.se eller ring Carl-Johan Löwenberg 070-458 91 26.

Kontaktcenter - rationell och kundorienterad ingång eller...?

I vårt arbete med service i kommunerna har vi noterat att allt fler kommuner inrättar så kallade Kundcenter, Kontaktcenter, servicecenter eller medborgarkontor. Alla dessa är en form av blandningar av reception och växel men också en första linjens kontakt för personer som vill komma i kontakt med kommunen. Det är både företag, medborgare, säljare och andra. Syftet med dessa center är flerfaldigt. Det handlar om att vara ett ”filter” där de enkla frågorna besvaras. Det kan handla om att vägleda till rätt blankett, dela ut information eller annat rutinarbete som inte behöver någon specialist kompetens. Ett sådant förfaringssätt är tänkt att avlasta handläggarna. Det kan även handla om att ta emot information och kontrollera fullständighet mm.

Hur dessa Kontaktcenter fungerar eller hur många som finns är inte kartlagt. Vår förstudie är den första som redovisar några resultat. Däremot finns inte kartlagt vilka effekter de har på olika områden. För- och nackdelar samt erfarenheter från införandet är även de svåra att finna.

Ett delresultat från vår förstudie

Här presenterar vi ett delresultat från vår förstudie som genomfördes veckan innan jul. Denna visar att 37 % av de svarande kommunerna har infört ett Kontaktcenter. Vidare framgå det att 45 % av de svarande har tankar eller planerar att införa en sådan funktion. Det innebär att totalt har 82 % av de svarande kommunerna planer på eller har redan infört en sådan funktion. Det är en mycket hög andel vars inverkan på den kommunala servicen i Sverige torde vara stor.


Vi fortsätter nu arbetet med att finna intressenter för att medverka i en fördjupad studie. Vi är även intresserade av att komma i kontakt med de som "bara" vill veta mer om ämnesområdet. Hör gärna av er till info@hallgrenlowenbergs.se 

Samband med Tillväxt 2 - Organisationens betydelse för näringslivsutveckling.

Vi är nu klara med Samband med Tillväxt 2, uppföljaren till förra årets studie. Bakgrunden har varit den att vi ofta stöter på kommuner och regioner som jobbar med att organisera om näringslivsfrågorna. En del vill föra över sina näringslivsfrågor till aktiebolag medan andra vill ta tillbaks dem in i den kommunala linjeorganisationen. Somliga väljer att driva frågorna i föreningsform istället. Likaså är varumärkesfrågan för kommunen eller regionen och marknadsföring för fler boende, fler besökare eller fler företag en fråga som organiseras på olika sätt. I vissa sammanhang gäller det bara en kommun och ibland gäller frågorna fler kommuner. Studien är nu klar och våra samarbetspartners har fått sina rapporter. Intresset för studien har varit gott och resultatet blev två rapporter. En handlade om så kallade Business Regions och en om hur kommuner arbetar med olika typer av organisationer. 
Rapporterna grundar sig på en enkät till samtliga Sveriges kommuner samt en enkät till samtliga region och kommunalförbund. Dessutom har vi genomfört 31 djupintervjuer med personer med olika funktion i de olika organisationerna.

 

 Organisationens betydelse för näringslivsutveckling - Kommun.

Rapporten om kommunerna grundar sig på en enkät samt djupintervjuer. Den redovisar en bild av hur det ser ut i Sverige idag vad gäller kommunernas sätt att organisera näringslivsarbetet. 

Rapporten omfattar 14 sidor exklusive bilaga.

Organisationens betydelse för näringslivsutvveckling - Business Region.

Rapporten om Business Region grundar sig på en enkät samt studier av hemsidor intervjuer med experter samt djupintervjuer med personer som har eller har haft centrala roller i att arbeta med Business Region. Den redovisar en bild av hur det ser ut i Sverige idag vad gäller Business Regions deras arbetssätt samt hur man organiserar näringslivsarbetet. 

Rapporten omfattar 19 sidor exklusive bilaga.
 

Rapporterna kostar 2 500 kr/st exklusive moms. Önskar du beställa så skicka en e-post till Info@hallgrenlowenbergs.se

 

Samband med Tillväxt

Vi har under vintern 2012/13 genomfört en kunskapsinventering och en studie av statistiska samband. Syftet var att få en Samband med tillväxtsammanställning av hur kommuner av olika typer kan påverka den ekonomiska tillväxten. Detta skedde genom en litteraturstudie och sammanställning och analys av befintlig statistik. Vid slutseminariet i mitten på februari deltog SKL och Tillväxtanalys med sina experter. Studien var ett uppdrag åt två kommuner och en region. Även denna rapport finns till försäljning och omfattar 18 sidor exklusive bilagor.

Rapporten kostar 1 500 kr/st exklusive moms. Önskar du beställa så skicka en e-post till Info@hallgrenlowenbergs.se

 

 

Företagen och kommunerna i e-samhället

På uppdrag av SKL genomförde vi en studie av kunskapsläget och intressanta initiativ med anledning av den utveckling som kommunerna och den offentliga sektorn genomgår som en följd av utvecklingen inom informationstekniken. Rapportforetageniesamhallet.